Tato záložka stručně summarizuje podmínky a časy dodávek květin v českém i anglickém jazyce. This sheet briefly summarizes conditions and timing for deliveries of flowers in Czech and English language.

„Darovat květinu je jako darovat kousek sebe. Udělejte radost svým nejbližším, vyberte si z pestré nabídky kytic v našem nově založeném e-shopu a nechte kytici doručit obdarované osobě našimi zaměstnanci dle platného ceníku dopravy kdekoli po Praze!“

Objednávku kytice na konkrétní den s výjimkou víkendů a svátků je nutné zaslat  1 pracovní den předem do: 16:00 hodin. V opačném případě není garantován čas doručení.

V případě zájmu o doručení kytice v konkrétní hodinu doporučujeme telefonickou konzultaci na telefonu 725 817 999

Ve významné svátky, například: Valentýn, MDŽ nebo Den matek není garantován čas doručení – v těchto dnech doporučujeme zaslat objednávku několik dní předem.

Objednávku na víkend přijímáme nejpozději v pátek do 16:00 hodin.

Objednávku na státní svátek přijímáme nejpozději 1 pracovní den předem.

V případě expresních zásilek zajistíme po telefonické domluvě doručení ve sjednaném termínu.

Doručování květin soukromým osobám – za doručení kytice považujeme převzetí na jméno obdarované osoby nebo u náhradního příjemce – člen rodiny, sousedé, apod. při podpisu přebírající osoby.

Doručování květin do firem – za doručení kytice považujeme převzetí na vrátnici, recepci nebo u zaměstnanců firmy při podpisu přebírající osoby a nezodpovídáme za pozdní dodání způsobené předávkou kytice přebírající osobou.

 

 

„Donating flowers is like giving a piece of yourself. Enjoy your loved ones, choose from a varied flowers or bouquets in our newly established e-shop and let the bouquet to be delivered to your gifted person by our employees according to the valid price list of delivery anywhere in Prague! „

Ordering a bouquet for a specific day, except for weekends and holidays, must be made 1 working day before until: 16:00. Otherwise, delivery time cannot be guaranteed.

If you are interested in delivery of a bouquet at a specific hour, we recommend a telephone consultation on the phone 725 817 999

On important holidays, such as Valentine’s Day, MDL or Mother’s Day, delivery time is not guaranteed – these days we recommend sending an order several days in advance.

We accept the order for the weekend delivery no later than 16:00 on Friday.

We accept the order for a public holiday delivery no later than 1 working day in advance.

In the case of express delivery, we arrange it by phone consultation on the agreed time.

Delivery of flowers to private individuals – We understand the taking over of flowers by the name of the recipient or in the case of a substitute recipient – a member of the family, neighbors, etc. at the signing of the receiving person.

Flower delivery to companies – We understand the taking over of flowers at the reception, consierge or by employees at the signed receipt, we are not responsible for late delivery due to hand over flowers by accepting person.