Tato záložka představuje komplexní podmínky dodávek e-shopu Květiny u Báry v českém i anglickém jazyce. This sheet represents the comprehensive conditions of deliveries of e-shop Květiny u Báry in Czech and English language.

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

1.1. Definice

Následujícími termíny se v těchto obchodních podmínkách rozumí:

„Prodávajícím“ Jarmila Limportová, IČO: 65396651.

„Kupujícím“ fyzická nebo právnická osoba, která učiní Prodávajícímu prostřednictvím Elektronické nebo Telefonické objednávky závazný návrh Kupní smlouvy.

„Smluvními stranami“ Kupující a/nebo Prodávající.

„Kvetinyubary“ elektronický obchod Prodávajícího na webové adrese www.kvetinyubary.cz.

“Produktem” veškeré produkty uvedené na Kvetinyubary.cz. zejména květiny, kytice, dekorace a různé tematické doplňky.

„Kupní smlouvou“ kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej Produktů a která byla uzavřena na dálku prostřednictvím Elektronické, případně Telefonické objednávky v Kvetinyubary.cz.

„Elektronickou objednávkou“ odeslaný elektronický formulář uvedený na Kvetinyubary.cz obsahující informace o Kupujícím, objednaném Produktu a celkové ceně, zpracovaný systémem Kvetinyubary.cz.

„Telefonickou objednávkou“ individuální objednávka Kupujícího učiněná Kupujícím prostřednictvím prostředků telefonické komunikace Kupujícího a operátora Prodávajícího, jejíž součástí je akceptace objednávky Prodávajícím.

„Objednávka“ Elektronická nebo Telefonní objednávka

“Akceptací” závazné potvrzení Elektronické objednávky, které zašle Prodávající Kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím v Elektronické objednávce, v případě Telefonické objednávky závazné potvrzení Telefonické objednávky, učiněné na závěr Telefonické objednávky.

“Kupní cenou” kupní cenu za Produkt, jehož prodej a koupě je předmětem Kupní smlouvy.

1.2 Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z Kupní smlouvy. Kupující a Prodávající tímto prohlašují, že tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy.

1.3. Smluvní strany se tímto zavazují, že veškeré vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, se řídí českým právem, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1.4. Kontaktní údaje Prodávajícího pro Kupujícího jsou uvedené na Kvetinyubary.cz.

2. Objednávka

2.1. Podmínkou platnosti Objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech podstatných náležitostí Objednávky definovaných dále v těchto obchodních podmínkách.

2.2. Prodávající neodpovídá za prodlení s dodávkou a/nebo za škodu, která byla způsobena důsledkem skutečnosti, že Kupující v Objednávce neposkytl všechny požadované údaje a/nebo poskytl požadované údaje chybně. Prodávající též neodpovídá za škodu, která byla způsobena nebo vznikla Kupujícímu v souvislosti se skutečností, že Kupující zapomenul své přístupové heslo k účtu Kupujícího v Kvetinyubary.cz a/nebo se přístupové heslo Kupujícího k účtu v Kvetinyubary.cz dostalo do rukou nepovolaných osob bez přičinění Prodávajícího.

2.3. Přijatá Objednávka je považovaná za návrh Kupní smlouvy a je závazná. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká v okamžiku Akceptace.

2.4. Kupující je povinný zkontrolovat obsah Objednávky uvedený v Akceptaci. V případě zjištění nesrovnalostí týkajících se obsahu Objednávky uvedeném v Akceptaci je Kupující povinen o tom uvědomit Prodávajícího prostřednictvím e-mailové zprávy nebo telefonického kontaktu neprodleně po doručení Akceptace, nejpozději však do 10 minut. V opačném případě se má za to, že obsah Objednávky se od jejího obsahu uvedeného v Akceptaci neliší.

2.5. Za podstatné náležitosti Objednávky se považují:

Identifikace Kupujícího, tj., v případě právnické osoby obchodní firma, sídlo, IČO, telefon a e-mail, popřípadě DIČ a v případě fyzické osoby jméno a příjmení, bydliště, telefon a e-mail.
• Specifikace objednaného Produktu podle katalogu Produktů, event. specifikace Kupujícího a jeho množství.
• Adresa místa dodání (pokud nebude tento údaj uveden, má se za to, že Produkt má být doručen na adresu sídla/bydliště Kupujícího), případně Kupujícím identifikovaného příjemce, dle specifikace Kupujícího.
Preferovaný čas dodání (den, hodina).
• Jméno a příjmení a kontaktní údaje (telefon) osoby oprávněné k převzetí dodávaného Produktu (též Kupujícím identifikovaný příjemce; pokud nebude tento údaj uveden, má se za to, že k převzetí dodávaného produktu je oprávněný Kupující, případně jakýkoli jeho zaměstnanec či rodinný příslušník).

2.6. Pokud nebude Objednávka obsahovat náležitosti podle předcházejícího článku, je považovaná za neúplnou. Prodávající se v takovém případě pokusí kontaktovat Kupujícího a vyzvat ho k odstranění nedostatků Objednávky. Okamžikem doručení údajů upřesňujících a/nebo doplňujících Objednávku Prodávajícímu, se Objednávka považuje za úplnou.

2.7. U Produktů označených značkou 18+ obsahujících alkohol Kupující prohlašuje, že je starší 18 let.

3. Storno Objednávky

3.1. Kupující je oprávněn vzít zpět Objednávku bez udání důvodu kdykoli před Akceptací.

3.2. Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v případě, že Kupující chybně uvedl telefonního číslo nebo jiné údaje v Objednávce, uvedené telefonní číslo je nedostupné nebo je Kupující, případně jím identifikovaný příjemce jinak nekontaktní.

3.3. Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy také v případě, že objednaný Produkt nebylo možné dodat kvůli nepředvídatelným technickým překážkám při výrobě nebo doručení na straně Prodávajícího, a dále z důvodů tzv. vyšší moci, tj. z důvodů okolností, jež Prodávající neovlivní.

3.4. V případě Objednávky s platbou předem kartou nebo přes internet banking a odstoupení Prodávajícího z výše uvedených důvodů, je Prodávající povinný vrátit zaplacené peněžní prostředky do třiceti (30) pracovních dní ode dne přijetí zpět vzetí Objednávky ze strany Kupujícího nebo ode dne účinného oznámení odstoupení Prodávajícího od Kupní smlouvy, a to na účet Kupujícího, přes který byla realizovaná platba za Produkt.

4. Cenové podmínky

4.1. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu Kupní cenu způsobem zvoleným v Objednávce.

4.2. Splatnost Kupní ceny Smluvní strany sjednávají ke dni dodání objednaného Produktu Kupujícímu.

4.3. V případě prodlení Kupujícího se zaplacením Kupní ceny se Kupující zavazuje uhradit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 20 % p. a. z částky ve výši nezaplacené části Kupní ceny ode dne následujícího po splatnosti do plného zaplacení Produktu.

4.4. V případě, že se na Kvetinyubary.cz objeví u některého Produktu cena evidentně chybná, např. pokud se z důvodu chyby systému u Produktu objeví cena „0 CZK“, nemá Prodávající povinnost Produkt dodat za cenu chybnou, ale může Kupujícímu nabídnout dodání Produktu za cenu řádnou (za cenu pro Kvetinyubary.cz obvyklou). Pokud Kupující v tomto případě s řádnou cenou Produktu nesouhlasí, může Prodávající od Kupní smlouvy odstoupit.

5. Dodací podmínky

5.1. Cena a platby za Produkty

5.1.1. Všechny ceny jsou smluvní. Cenu Produktu a případné náklady spojené s dodáním Produktu dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti nebo platební kartou v provozovně Prodávajícího na adrese: Květiny u Báry, Metronom Business Center, Bucharova 2817/13, 158 00 Praha 5, v pracovní dny mezi 8:00 – 18:00.
• bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č: 2038210002/5500.
• bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayPal.
• bezhotovostně prostřednictvím internetového bankovnictví.
• fakturou (pouze pro schválené korporátní zákazníky).

5.1.2. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s dodáním Produktu ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním Produktu. Cena splatná před dodáním Produktu.

5.1.3. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu Produktu nezatíženou bankovními poplatky, společně s uvedením variabilního symbolu Objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.1.4. Případné slevy z ceny Produktu poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.2. Dodací podmínky

5.2.1. Produkt je Kupujícímu doručován prostřednictvím kurýrní služby na území hlavního města Prahy a po celé České republice nebo prostřednictvím přepravní služby. V případě nemožnosti doručení Objednávky do zvolené destinace, bude Kupující o tomto bez zbytečného odkladu informován a jeho platba v plné výši mu bude vrácena v co nejkratší možný termín, nejpozději však do 30 dnů od zvoleného data doručení.

5.2.2. V případě, že se na doručovací adrese Objednávky, v momentě doručení nepovede zkontaktovat Kupujícího/příp. jím identifikovaného příjemce, vyhrazuje si Prodávající nebo jim pověřený doručovatel/kurýr právo zanechat Objednávku na bezpečném místě (např. v sousedství) a zároveň nechat Kupujícímu/jím identifikovanému příjemci zprávu kde se jeho Objednávka nachází.

5.2.3. V případě doručování na adresy, kde Produkt přebírá třetí osoba, jakými jsou například nemocnice, kancelářské budovy, pohřební ústavy, letiště, hotely, lodě a další obchodní lokace, považuje se za přijetí Objednávky podpis osoby učiněné jménem Kupujícího identifikovaným příjemcem na Kupujícím dodané adrese doručení. V případě, že si Kupující přeje doručení Produktu do výše uvedených míst, je povinen si možnost doručení ověřit přímo. Pokud Kupující/jím identifikovaný příjemce odmítne Produkt z jakéhokoliv důvodu, považuje se Produkt jako doručený!

5.2.4. Kupující bere na vědomí, že Produkty ilustrované na stránkách Kvetinyubary.cz jsou v maximálně rozkvetlém stavu a jsou dodávány ve většině případů ve stavu před maximálním rozkvětem, tak aby Kupujícímu/jím identifikovanému příjemci mohly sloužit po co nejdelší možné období.

5.2.5. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit aktuálně nedostupné prvky Produktu z hlediska druhu nebo barevnosti jiným prvkem ve stejné nebo vyšší hodnotě (bez vlivu na konečnou cenu) a však vždy tak, aby byl zachován původně estetický charakter Produktu, a to i bez předchozího upozornění z důvodu lokálních zásob, sezónnosti nebo dostupnosti v konečné destinaci. Ve většině případů informuje Prodávající o této skutečnosti Kupujícího před doručením Objednávky.

5.2.6. Při vrácení platby Kupujícímu z důvodu storno Objednávky ze strany Kupujícího účtuje Prodávající Kupujícímu 50 Kč (bankovní poplatky).

5.3. Objednávka Produktů při doručení po Praze (doručování Praha: PSČ 100 00 – 199 99)

5.3.1. Objednávku na doručení Produktu po Praze  zasílá Kupující Prodávajícímu 4 hodiny (v pracovních dnech) před požadovaným datem a hodinou doručení.

• Objednávku na sobotu, neděli, státní svátek přijímá Prodávající nejpozději 1 pracovní den předem do 16:00 hodin.
• Kupujícímu/jím identifikovanému příjemci vždy před doručením Prodávající telefonuje a domlouvá se na přesné hodině doručení. Prodávající nevolá, jen když je doručení do firmy či hotelu.

5.3.2. Cena při doručení po Praze:

• 200,- Kč v době od 8:00 – 18:00 hodin v pracovních dnech.
• 0 Kč při hodnotě Objednávky nad 500 Kč a destinaci dodání na území Prahy 13 od 8:00 – 18:00 hodin v pracovních dnech
• 350,- Kč při doručení v sobotu, neděli a ve svátek v čase od 6:00 do 8:00 hodin ráno a od 18:00 – 21:00 hodin večer v pracovní den. Objednávku je třeba ale zaslat alespoň 1 den předem.
• v sobotu v neděli a ve svátek jsou Produkty doručovány pouze dopoledne (nebo po telefonické konzultaci +420 721 352 400)
• V době od 21:00 hodin večer do 6:00 hodin ráno se nedoručuje.

5.4. Objednávka při doručování po ČR

5.4.1. Objednávku na doručení po ČR  mimo Prahu zasílá Kupující 24 hodin (v pracovních dnech) před datem nebo hodinou doručení.

• Objednávku na sobotu přijímá Prodávající nejpozději do pátku do 16:00 hodin.
• Objednávku na neděli přijímá Prodávající nejpozději do pátku do 16:00 hodin.
• Objednávku na státní svátek přijímá Prodávající nejpozději 1 pracovní den předem.
• Cena za doručení Produktu po ČR je 300,- Kč včetně dopravy a zprostředkování v době od 8:00 – 18:00 hodin v pracovních dnech.
• Cena za doručení je 350,- Kč při doručení v sobotu, neděli a ve státní svátek Doručování v sobotu, neděli a ve svátcích však není zaručeno ve všech lokalitách, proto v případě zájmu Prodávající žádá Kupujícího objednávat s dostatečným předstihem.
• Objednávku je třeba ale zaslat alespoň 1 den dopředu.
• V době od 21:00 hodin večer do 6:00 hodin ráno se nedoručuje.
Kupujícímu/jím identifikovanému příjemci osobě vždy před doručením Prodávající (nebo jím pověřený kurýr) telefonuje a domlouvá se na přesné hodině doručení. Prodávající nevolá, jen když je doručení do firmy či hotelu.

5.4.2. Svatební kytice a všechny svatební Produkty Prodávající garantuje při doručení po Praze a jejím blízkém okolí. Nejzazší termín pro objednání je 14 dní před svatbou jinak po telefonické konzultaci.

5.4.3. Smuteční Produkty Prodávající garantuje při doručení po Praze a jejím blízkém okolí. Nejzazší termín pro objednání jsou 3dny před datem doručení či vyzvednutí nebo po telefonické konzultaci.

5.4.4. Vánoční Produkty, které nepodléhají zkáze (adventní věnce, adventní svícny, svíčky a jiné např. proutěné výrobky) zasílá Prodávající kurýrní službou, pokud se jedná o doručení mimo Prahu. Za převoz keramických produktů Prodávající neručí, za to ručí kurýrní služba.

5.4.5. Při významných dnech, jako je Valentýn 14. února, MDŽ 8. března, Den matek apod. – čas doručení není garantován.

5.5. Doručování do zahraničí

5.5.1. Pro Objednávky Produktů do zahraničí se uplatní následující zvláštní podmínky. Pouze Produkt označený příznakem „Do zahraničí“ lze doručit do příslušné země mimo ČR.

5.5.2. Dodání Objednávek do zahraničí není možné realizovat o sobotách, nedělích a ve státem uznané svátky v místě doručení. V takových případech bude Objednávka doručena následující pracovní den.

5.5.3. V zahraničí doručuje Prodávající pouze květinové Produkty. Produkty a jejich doručení v zahraničí zajišťuje partnerské květinářství Prodávajícího v daném státě. Čas doručení určuje místní čas v dané destinaci. Doručení podléhá místním zvyklostem a státním svátkům v zemi doručení.

5.5.4. Doručení do zahraničí:

• Doručení v pracovní dny od pondělí do pátku nebo v pracovní dny země doručení.
• Dožnost doručení v od 8:00h – 18:00h místního času Kupujícího/jím identifikovaného příjemce ve státě doručení.
• Objednávka se doporučuje uskutečnit alespoň 2  (pracovní) dny před datem doručení.

5.6. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu objednaný Produkt na adresu zadanou Kupujícím v Objednávce a Kupující/jím identifikovaný příjemce se zavazuje objednaný Produkt převzít.

5.7. V případě, že Prodávající doručí Kupujícímu objednaný Produkt v preferovaný den a čas doručení, případně čas pozdější v preferovaném dni, nedostává se Prodávající s dodáním Produktu do prodlení.

5.8. Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

6. Produkty

6.1. Ceny Produktů jsou uvedené na Kvetinyubary.cz, Prodávající není plátce DPH a jsou pro Kupujícího konečné. Při Telefonické objednávce cenu Objednávky operátor Prodávajícího sdělí Kupujícímu během Telefonické objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo ceny Produktů změnit (snížit/zvýšit) a to s platností ode dne uveřejnění nových cen na internetové stránce Kvetinyubary.cz. Takováto změna ceny se nevztahuje na Produkty již objednané Kupujícím.

6.2. Ovocné Produkty obsahují čerstvé ovoce a čokoládu. Některé produkty dále obsahují oříšky, kokos či skořici. Všechny Produkty mohou přijít do styku s oříšky a mohou proto obsahovat alergeny. Kupující informaci o možném obsahu Produktů přijímá a zavazuje se adekvátně s Produkty zacházet.

6.3. Ovocné kytice obsahují dřevěné špejle s ostrými hroty a při neopatrné manipulaci mohou způsobit zranění. Kupující informaci o obsahu produktů a případných rizicích přijímá a zavazuje se adekvátně s Produkty zacházet.

6.4. Produkty vytvořené z čerstvého ovoce jsou určené k okamžité spotřebě. Prodávající je doporučuje spotřebovat ihned, nebo nejdéle do 12 hodin od doručení, a přitom je uchovávat v chladu (0 – 5°C) a v původním obalu.

6.5. Dekorativní předměty na fotografiích na Kvetinyubary.cz nejsou součástí Produktu.

6.6. Keramické nádoby na ovocné kytice a krabičky na ovocné bonboniéry se mohou lišit od těch na fotografiích na Kvetinyubary.cz, například barvou či tvarem.

7. Ochrana osobních údajů

7.1. Prodávající uchovává osobní údaje Kupujícího poskytnuté mu Kupujícím výlučně za účelem plnění svých povinností vyplývajících z Kupní smlouvy a v souvislosti s ní, a dále k nevyhnutné komunikaci mezi Smluvními stranami po dobu deseti let, není-li v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak.

7.2. Prodávající se zavazuje neposkytnout osobní údaje Kupujícího třetím osobám s výjimkou zaměstnanců, dodavatelů a zprostředkovatelů Prodávajícího. Prodávající se zavazuje poskytnout těmto třetím osobám pouze ty údaje, které jsou nezbytné pro plnění povinností Prodávajícího z Kupní smlouvy. Prodávající postupuje při zacházení s osobními údaji Kupujícího v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Podáním Objednávky Kupující potvrzuje, že svoje osobní údaje poskytl Prodávajícímu dobrovolně a souhlasí s jejich zpracováním v evidenci Prodávajícího, pokud není takové zpracování v rozporu s právními předpisy České republiky, a též se zpřístupňováním a poskytováním údajů třetím osobám a státním institucím za podmínek a v rozsahu ustanoveným právními předpisy.

7.3. Kupující souhlasí se zpracováním, zpřístupněním a použitím svých osobních údajů za účelem přímého marketingu Prodávajícího. Kupující má na základě bezplatné písemné žádosti zaslané Prodávajícímu právo požadovat, aby Prodávající osobní údaje Kupujícího za účelem přímého marketingu nezpracovával, nezpřístupňoval a nepoužíval.

7.4. Kupující souhlasí s tím, aby Prodávající pověřil zpracováním osobních údajů Kupujícího zprostředkovatele dle jeho výběru.

7.5. Kupující prohlašuje, že všechny jím uvedené údaje jsou pravdivé. Kupující prohlašuje, že si je vědom důsledků uvedení nepravdivých údajů, obzvlášť skutečnosti, že by takovéto konání mohlo být klasifikované jako trestný čin.

7.6. V případě platby Kupní ceny kreditní kartou Kupující zplnomocňuje Prodávajícího k ověření si poskytnutých informací o kreditní kartě v příslušném call-centru banky nebo u subjektu, který kreditní kartu vydal.

8. Okolnosti vylučující odpovědnost

8.1. Za okolnosti vylučující odpovědnost se v souladu s § ustanovením 374 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předpovídala.

8.2. Za okolnosti vylučující odpovědnost Prodávajícího se považuje také vznik neočekávaných technických nebo logistických poruch na straně Prodávajícího.

9. Používání slevových kupónů

9.1. Prodávající může Kupujícímu vystavit na nákup slevový kupón v různé hodnotě jako odměnu za opakovaný nákup. Prodávající zašle Kupujícímu takovýto slevový kupón e-mailem spolu s podmínkami jeho použití, údaji o platnosti a hodnoty. Takto vystavený slevový kupón není právně nárokovatelný. Na jednu Objednávku lze použít pouze jeden slevový kupón a slevy nelze využít na již zlevněné Produkty.

9.2. V případě odstoupení od smlouvy z jakýchkoli důvodů nebo jakéhokoli jiného důvodného vrácení Produktu Kupujícím Prodávajícímu zakoupeného na základě uplatněného slevového kupónu, má Kupující nárok jen na vrácení sumy, kterou za nákup Produktu uhradil nad hodnotu slevového kupónu peněžními prostředky. V takovém případě může Prodávající slevový kupón vystavit Kupujícímu na použití v další Objednávce.

9.3. Použití kupónů zakoupených Kupujícím na stránkách prodejců slevových kupónů podléhá následovným speciálním podmínkám. Každý kupón obsahuje zejména označení nabídky, cenu, hodnotu kupónu, dobu platnosti kupónu, konkrétní podmínky použití kupónu, a hlavně jedinečné číslo a heslo na uplatnění kupónu. Kupón opravňuje Kupujícího k nákupu Produktu Prodávajícího podle podmínek na něm uvedených a těchto obchodních podmínek. Kupující je oprávněný kupón použít jen po dobu platnosti kupónu, která je uvedená přímo na kupónu. Po uplynutí doby platnosti kupónu, která je uvedená na kupónu, se kupón stává neplatným a Kupující ztrácí nárok na využití kupónu bez nároku na vrácení peněz. Prodávající po uplynutí doby platnosti kupónu neposkytuje peníze, ani žádný jiný způsob kompenzace za nevyužití hodnoty kupónu a ani kupní cenu kupónu. Kupón není možné vyměnit za peníze. Prodávající nenese odpovědnost za ztrátu, odcizení nebo poškození, zneužití, či zničení kupónu. Každý kupón je možné použit jen jednou. Kupón uplatněný nebo použitý v rozporu s těmito obchodními podmínkami, podmínkami uvedenými na kupónu nebo v rozporu se zákonem se stává neplatný.

10. Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo Obchodní podmínky kdykoli změnit/doplnit. Takovéto změny jsou platné ode dne zveřejnění nových/upravených obchodních podmínek na stránce Kvetinyubary.cz.

Business conditions

General provisions

1.1. Definitions:

The following terms are understood in these terms and conditions:

„Seller“ Jarmila Limportová, IČO: 65396651.
„Buyer“ means an individual or legal person who makes a binding Proposal for a Purchase Contract to the Seller through an Electronic or Telephone Order.
„Parties“ means the Buyer and / or the Seller.
„Kvetinyubary“ e-shop of the Seller at www.kvetinyubary.cz
„Product“ means all products listed on Kvetinyubary.cz, especially flowers, bouquets, decorations and various thematic accessories.
„Purchase Agreement“ means a Purchase Agreement between the Seller and the Buyer for the purchase and sale of Products which has been concluded at a distance through the Electronic or, optionally, Telephone Orders at Kvetinyubary.cz.
„Electronic Order“ sent an electronic form on Kvetinyubary.cz containing information about Buyer ordered Product and total price processed by Kvetinyubary.cz.
„Telephone Order“ means an individual Buyer’s Purchase Order made by the Buyer by means of the Buyer’s and Seller’s Operator’s telephone communications, including acceptance of the

Purchase Order by the Seller.
„Order“ Electronic or Phone Order
„Acceptance“ of a binding confirmation of the Electronic Order sent by the Seller to the Buyer at the e-mail address stated by the Buyer in the Electronic Order, in the case of the Telephone Orders, a binding confirmation of the Telephone Orders made at the end of the Telephone Orders.
„Purchase Price“ means the purchase price for a Product whose sale and purchase is the subject of the Purchase Agreement.

1.2 These Terms and Conditions govern the rights and obligations of the Parties arising out of the Purchase Agreement. Buyer and Seller hereby declare that these terms and conditions are an integral part of the Purchase Agreement.

1.3. The parties hereby undertake that all relations between the Buyer and the Seller which are not governed by these Business Terms and Conditions shall be governed by Czech law, in particular the relevant provisions of Act No. 513/1991 Coll., The Commercial Code, as amended.

1.4. Seller’s contact details for Buyer are listed on Kvetinyubary.cz.

2. Orders defined below in these Terms and Conditions.

2.1. The condition for the validity of the Order is the true and complete completion of all essential requirements of the Orders defined below in these Terms and Conditions“

2.2. The Seller is not responsible for the delay in delivery and / or damage caused by the fact that the Purchaser did not provide all requested data in the Order and / or provided the requested data incorrectly. Seller is also not responsible for any damage caused or incurred by the Buyer in connection with the fact that the Buyer forgot his / her access password for the Buyer’s account at Kvetinyubary.cz and / or the Buyer’s access to the account at Kvetinyubary.cz was received by unauthorized persons without any steps taken by Seller.

2.3. The Order received is considered to be a draft Purchase Agreement and is binding. The Purchase Agreement between the Seller and the Buyer arises at the time of Acceptance.

2.4. Buyer is required to review the contents of the Order listed in the Acceptance. In the case of any discrepancies in the content of the Order specified in the Acceptance, the Buyer shall notify the Seller by e-mail or telephone contact immediately upon receipt of the Acceptance, but no later than 10 minutes. Otherwise, it is assumed that the content of the Order is not different from its contents listed in the Acceptance.

2.5. The essential requirements for Orders are as follows:

Identification of the Buyer, i.e., in the case of a legal person, a business name, registered office, identification number, telephone and e-mail, or VAT number and, in the case of an individual, name, surname, address, telephone and e-mail.
• Specification of the Product ordered according to the catalog of Products, event. buyer’s specifications and quantity.
• The address of the place of delivery (if this is not stated, the Product is deemed to be delivered to the address of the Buyer’s domicile / residence) or, as the case may be, by the Buyer of the identified recipient, as specified by the Buyer.
• Preferred delivery time (day, hour).
• The name and contact details (phone number) of the person authorized to take delivery of the Product (also a recipient indentified by the Buyer), unless it is stated that the Buyer or any of its employees or family members is entitled to take over the delivered Product).

2.6. If the Order does not contain the details under the previous article, it is considered incomplete. In this case, the Seller will attempt to contact Buyer and ask him / her to remove the shortcomings of the Order. Upon delivery of data specifying and / or supplementing the Order to the Seller, the Order is deemed to be complete.

2.7. For Products Marked with 18+ Label Containing Alcohol, the Buyer declares that he / she is over 18 years of age.

3. Cancellation of Orders

3.1. Buyer is entitled to withdraw the Order without giving any reason at any time prior to Acceptance.

3.2. The Seller is entitled to withdraw from the Purchase Agreement in the case that the Buyer has incorrectly entered the telephone number or other data in the Order, the phone number is unavailable or the Buyer or otherwise Buyer is identified as non-contactable.

3.3. Seller is also entitled to withdraw from the Purchase Agreement if the ordered Product can not be delivered due to unforeseeable technical barriers on production or delivery on the site of the Seller and also for reasons of force majeure, i.e. due to circumstances that cannot be affected by the Seller.

3.4. In the case of an Order with a prepayment via card or via internet banking and the Seller’s withdrawal for the above reasons, the Seller is obliged to return the paid funds within thirty (30) working days from the date of cancellation of the Buyer’s acceptance of the Order or from the effective date of the Seller’s withdrawal of Purchase agreements, by reasons on site of the Buyer, to the account of Buyer from which the payment for the Product was made.

4. Pricing conditions

4.1. The Buyer is obliged to pay to the Seller the Purchase Price in the sum and conditions specified in the Order.

4.2. The parties agree that the Purchase price is due prior the date of delivery of the ordered Product to the Purchaser.

4.3. In the case of a Buyer delay of Purchase price payment by the Buyer, the Buyer undertakes to pay to the Seller a default interest of 20% p.a. from the amount of the unpaid portion of the Purchase Price from the day following the due date until the full payment of the Product.

4.4. In the case that on Kvetinyubary.cz appears for any Product the price which is obviously incorrect, for example, if the „0 CZK“ price of the Product errornously appears, the Seller does not have the obligation to deliver the Product at the wrong price, but may offer the Product to the Buyer for the regular price (for the usual price at Kvetinyubary.cz). If the Buyer in this case does not agree with the correct price of the Product, the Seller may withdraw from the Purchase Agreement.

5. Delivery terms

5.1. Price and Payments for Products

5.1.1. All prices are contractual. The Buyer pays to the Seller for the Product Price and any costs associated with delivering the Product under the Purchase Agreement in the following ways under his discretion:
• Cash or payment card at the Seller’s premises at: Květiny u Báry, Metronom Business Center, Bucharova 2817/13, 158 00 Praha 5, on working days. between 8:00-18:00.
• wire transfer to the Seller’s account number: 2038210002/5500.
• non-cash by card via the PayPal payment system.
• non-cash by card via Internet banking.
• by an invoice (for approved corporate customers only).

5.1.2. Together with the Product Purchase Price, the Buyer is obliged to pay the Seller also the costs associated with delivering the Product at the agreed rate. Except as expressly provided herein, the Purchase price is understood as a price of Product and costs associated with the delivery of the Product. The Purchase price is due prior to the delivery of the Product.

5.1.3. In the case of a non-cash payment, Buyer is required to pay the Product’s purchase price without any banking fees, together with the variable symbol of the Order. In the case of a non-cash payment, the Buyer’s obligation to pay the purchase price is fulfilled when the respective amount is credited to the Seller’s account. Paragraph 2119 (1) of the Civil Code does not apply.

5.1.4. Any eventual discounts on the price of the Product provided by Seller to the Buyer, cannot be combined together and summed.

5.2. Terms of delivery

5.2.1. The product is delivered to the Buyer via courier service in the capital city of Prague and within the Czech Republic through a transport service. In the case that the Order cannot be delivered to the selected destination, the Buyer will be informed of this without undue delay and will be refunded in full as soon as possible, but no later than 30 days after the delivery date chosen.

5.2.2. If the Seller is not able to contact the Buyer or an by him / her identified recipient at the delivery address of the Order at the moment of delivery, the Seller or its authorized courier reserves the right to leave the Order in a safe place (e.g. in the neighborhood) and at the same time to let the Buyer / the recipient identified by him / her know where his Order is located.

5.2.3. In the case of delivery to addresses where the Product is taken over by a third party such as hospitals, office buildings, funerals, airports, hotels, boats and other business locations, the receipt of the Order is deemed to be the signature of a person made it on behalf of the Buyer / the recipient identified by the Buyer at the delivery address. In the case that the Buyer wants to deliver the Product to the above locations, he / she is required to verify the place of delivery directly him / herself. If the Buyer / Recipient identified by him / her rejects the Product for any reason, the Product is deemed to be delivered!

5.2.4. The Buyer acknowledges that the products illustrated on Kvetinyubary.cz are in the most blooming state and are delivered in most cases in the state before the maximum flow so that the Buyer / the identified recipient can be served for the longest possible period.

5.2.5. The Seller reserves the right to replace the currently unavailable features of the Product in terms of type or color with another element at the same or higher value (without affecting the final price), but always to preserve the originally aesthetic character of the Product, even without prior notice due to local inventory, seasonality or availability at the final destination. In most cases, the Seller will inform the Buyer of this fact prior to the delivery of the Order.

5.2.6. Upon return of payment to the Buyer for reasons of the cancellation from the Buyer’s site, the Seller charges Buyer for 50 Kč (bank charges).

5.3. Order of Products on delivery in Prague (delivery Prague: (Post Codes 100 00 – 199 99)

5.3.1. An Order for delivery of the Product in Prague is sent by the Buyer to the Seller in 4 hours (on working days) before the requested date and time of delivery.

• The Order for Saturday, Sunday, public holiday is accepted by the Seller at least one working day before 16:00 hours.
• The Buyer / Recipient identified by him / her is contacted before delivery, the Seller makes a phone call and arranges for the exact delivery time. The Seller does not call when it is delivered to a business sites or hotel.

5.3.2. Price in delivery in Prague:

• 200, – CZK, for the delivery made from 8:00 to 18:00 on working days.
• 0,- CZK at the value of the Order above CZK 500,- CZK and delivery destination in Prague 13 for the delivery made from 8:00 to 18:00 on working days.
• 350, – CZK for delivery made on Saturdays, Sundays and holidays and times between from 6:00 to 18:00 am and from 18:00 to 21:00 in working days. The order must be sent at least 1 day in advance.day in advance.
• On Saturdays, Sundays and holidays, Products are delivered only in the morning (or individually upon by telephone consultation +420 721 352 400).
• Products are not delivered from 21:00 to 6:00.

5.4. Order when delivering to the Czech Republic

5.4.1. The order for delivery in the Czech Republic outside Prague Buyer shall send to the Seller 24 hours (on working days) prior to the date or hour of delivery.

• The Seller accepts an Order on Saturdays no later than Friday until 16:00.
• The Sunday order is accepted by the Seller by Friday no later than 16:00.
• An order for a public holiday is accepted by the Seller no later than one working day in advance.
• The delivery charge for the delivery within Czech Republic is 300,- Kč and includes transport and brokerage in time from 8:00 to 18:00 in working days.
• 350, – Kč on delivery on Saturdays, Sundays and public holidays. Delivery on Saturday, Sundays and public holidays is not guaranteed in all localities, so if interested, the Buyer requests the buyer to order in good time.
• It is not delivered from 18:00 to 6:00.
• The Buyer / Recipient identified by him / her always is contacted by the Seller (or his authorized courier) before delivery to arrange for the exact delivery time. The Seller does not call when it is delivered to a business addresses or hotel.

5.4.2. In the case of Order of wedding bouquets and all Wedding Products the Seller guarantees delivery in Prague and its close surrounding. The latest deadline for Order is 14 days before the wedding otherwise by phone consultation.

5.4.3. In the case of funeral Products the Seller guarantees delivery in Prague and its close surroundings. The latest deadline for Order is 3 days prior to the date of delivery or pick-up or by telephone consultation.

5.4.4. Christmas Products that are not perishable (advent wreaths, candlesticks, candles, and other wicker items) are sent by the Seller by courier service when it comes to delivery outside of Prague. The vendor does not guarantee the transport of ceramic products; this is the responsibility of the courier service.
5.4.5. On important days like Valentine’s Day on February 14, MDI on March 8, Mother’s Day etc. – delivery time is not guaranteed.

5.5. Delivery abroad

5.5.1. The following special conditions apply for Product Orders abroad. Only the product labeled „Abroad“ can be delivered to the relevant country outside the Czech Republic.

5.5.2. Delivery of Product Orders abroad cannot be made on Saturdays, Sundays and in state-recognized holidays at the country of delivery. In such cases, the Order will be delivered the next business day.

5.5.3. Only the Flower Products are delivered by the Seller abroad. The Products and their delivery abroad are provided by the partner florist of the Seller in the given country. Delivery time determines by the local time in the destination. Delivery is subject to local customs and public holidays in the country of delivery.

5.5.4. Delivery abroad:

• Delivery on working days from Monday to Friday or on business days in country of the delivery.
• Delivery from 08:00 to 18:00 local time Buyer / Recipient identified in the country of delivery.
• It is recommended that the Order is to be made at least 2 (working) days before the delivery date.

5.6. The Seller undertakes to deliver to the Buyer the ordered Product to the address entered by the Buyer in the Order and the Buyer / the identified recipient undertakes to take over the ordered Product.

5.7. If the Seller delivers the Purchased Product to the Buyer on a preferred date and time of delivery, or later on a preferred date, it is understood that the Seller deliver on without the delay.

5.8. Under the Sales Records Act (“Zákon o evidenci tržeb”), the Seller is required to issue a Buyer’s bill. At the same time, he is required to register the received revenue with the tax administrator on-line; in the event of a technical failure, within 48 hours at the latest.

6. Products

6.1. Product Prices are listed on Kvetinyubary.cz, the Seller is not a VAT payer and price are final for the Buyer. In the case of a Telephone Order, the Buyer’s Operator shall communicate the Purchase Order price to the Buyer during the Telephone Order. The Seller reserves the right to change (reduce / increase) the prices of the Products from the date of publication of the new prices on the Kvetinyubary.cz website. Such price change does not apply to Products already ordered by the Buyer.

6.2. Fruit Products include fresh fruit and chocolate. Some products also may contain nuts, coconut or cinnamon. All Products may come in contact with nuts and may contain allergens. Buyer accepts information about the possible content of Products and agrees to handle Products adequately.

6.3. Fruit bouquets may contain wooden skeins with sharp tips and can cause injuries when they are handled improperly. The Buyer declares he / she is informed about the content of the Products and the potential risks associated and agrees to adequately handle the Products.

6.4. Products made from fresh fruit are intended for immediate consumption. The Seller advises to consume them immediately or within 12 hours of delivery, keeping them cool (0 – 5 ° C) and in the original package.

6.5. Decorative items in photos on Kvetinyubary.cz are not a part of the Product.

6.6. Ceramic fruit boxes or fruit candy boxes may differ from those on photos at Kvetinyubary.cz, such as color or shape.

7. Privacy Policy

7.1. The Seller keeps the Buyer’s personal data provided to him by the Buyer, solely for the purpose of fulfilling its obligations under the Purchase Agreement and for the necessary communication between the Parties for a period of ten years, unless otherwise specified in these Terms and Conditions.

7.2. The Seller undertakes not to provide the Buyer’s personal data to third parties, except for the Seller’s employees, suppliers and intermediaries. Seller agrees to provide these third parties with only those data that are necessary to fulfill Seller’s obligations under the Purchase Agreement. The Seller proceeds to treat Buyer’s personal data in accordance with the provisions of Act No. 101/2000 Coll., About the Protection of Personal Data. By submitting the Purchase Order, the Buyer confirms that he has voluntarily supplied his personal data to the Seller and agrees to the Seller to use the Seller’s records unless such processing is contrary to the Czech Republic’s legislation and also by making available and providing data to third parties and state institutions under the conditions and to the extent established by law.

7.3. Buyer agrees to process, make available, and use his or her personal data for the direct marketing of the Seller. Buyer has the right to ask Seller, based on a free written request sent to the Seller, to require the Buyer’s data not to process, access, and use the Buyer’s personal data for direct marketing purposes.

7.4. The Buyer agrees to authorize the Seller to process the personal data of the Seller’s Agent at his choice.

7.5. The Buyer declares that all of the information contained herein is true. The Buyer declares that he / she is aware of the consequences of making false information, in particular the fact that such conduct could be classified as a criminal act.

7.6. In the case of payment of the Purchase Price by credit/debit card, the Buyer empowers the Seller to verify the credit/debit card information provided in the relevant call center of the bank or the entity that issued the credit/debit card.

8. Circumstances excluding liability

8.1. In the circumstances excluding liability, in accordance with § 374 of Act No. 513/1991 Coll., The Commercial Code, it is considered an impediment that has occurred independently of the will of the obligated party and prevents it from fulfilling its obligation if it cannot reasonably be assumed that the obligated party to avert or overcome this obstacle or its consequences, and to anticipate that obstacle at the time of the commitment.

8.2. Under the circumstances excluding the Seller’s liability, unexpected technical or logistical failures on the part of the Seller are also deemed to arise.

9. Use discount coupons

9.1. The Seller may issue a Buyer’s Discount Coupon in a different value as a reward for the purchase. The Seller will send to the Buyer such a coupon by e-mail, together with the terms of its use, the validity and value data. The discount coupon issued in this way is not legally enforceable. Only one coupon can be used per order, and discounts cannot be used on discounted products.

9.2. In the event of termination of the Agreement for any reason or any other reasonable return of the Product to the Seller by the Buyer purchased on the basis of the applicable coupon, the Buyer shall only be entitled to a refund of the amount paid by the him / her for the purchase of the Product above the value of the discount coupon. In this case, the Seller’s coupon may be issued to the Buyer for use in the next Order.

9.3. The use of coupons purchased by the Buyer on vendor’s discount coupon sites is subject to the following special conditions. Each coupon includes, in particular, the indication of the offer, the price, the coupon’s value, the coupon’s validity period, the specific terms of the coupon, and, in particular, the unique coupon number and password. The coupon entitles the Buyer to purchase the Seller’s Product in accordance with the terms and conditions set forth in these Terms and Conditions. The buyer is only allowed to use the coupon for the duration of the coupon that is placed directly on the coupon. After the expiration of the validity of the coupon, the coupon becomes invalid and the Buyer loses the right to use the coupon without the right to a refund. After the expiration of the coupon’s expiration date, the Seller does not provide any money or any other form of compensation for the non-use of the coupon and the coupon purchase price. Coupon cannot be exchanged for money. Seller is not responsible for the loss, theft or damage, misuse or destruction of the coupon. Each coupon can only be used once. A coupon claimed or used in violation of these terms of business, terms stated on the coupon or in violation with the law becomes invalid.

Final provisions

The Seller reserves the right to change these Terms and Conditions at any time. Such changes are effective from the date of publication of the new / modified business terms and conditions on the Kvetinyubary.cz page.